Υπουργείο Μετανάστευσης

To αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων που περιέχονται στα επιμέρους αρχεία των Πολιτών Τρίτων Χωρών και του διοικητικού αρχείου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης και αποθήκευσης αυτών των εγγράφων για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων. Η εταιρεια Dotsoft ως υπεργολάβος ψηφιοποιεί 20.000.000 + σελίδες που περιέχονται στους φακέλους των μεταναστών. 

Αφορά τη ψηφιοποίηση των περιεχόμενων φυσικών εγγράφων των ατομικών φακέλων των Πολιτών Τρίτων Χωρών. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διαχειρίζεται περίπου 5.000.000 φακέλους Π.Τ.Χ., που αντιστοιχούν σε περίπου 10.000.000 πρωτόκολλα διαφόρων τύπων (αιτήσεις άδειας διαμονής, διάφορα, λοιπές κατηγορίες κ.α), κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 10 (δέκα) σελίδες. Περαιτέρω το φυσικό αρχείο των λοιπών οργανικών μονάδων του Υπουργείου εκτιμάται υπολογίζεται σε περίπου 1.000.000 σελίδες. Συνεπώς, το σύνολο των σελίδων που θα πρέπει να σαρωθεί υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση σε 101.000.000 σελίδες.